Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος

 

 1. Παραχώρηση χρήσης βάσεων δεδομένων
  Περισσότερα
 2. Ρήτρες απαγορεύσεως ανταγωνισμού και αποκλειστικής προμήθειας υπέρ δεσπόζουσας επιχειρήσεως
  Περισσότερα
 3. Ο εταίρος προσωπικής εταιρίας ως δανειστής της
  Περισσότερα
 4. Αξιώσεις αποζημιώσεως λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κατά την Οδηγία 2004/48 – προς ένα ειδικό, “προληπτικώς δρών” δίκαιο αδικοπρακτικής ευθύνης
  Περισσότερα
 5. Οι συμφωνίες μεταξύ μετόχων ως μέσο οργάνωσης και προγραμματισμού
  Περισσότερα
 6. Θεσμικοί μηχανισμοί απελευθέρωσης δικτυακών αγορών
  Περισσότερα
 7. Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων μεταξύ ΡΑΕ και Επιτροπής Ανταγωνισμού – συγχρόνως παρατηρήσεις στην σχέση του Δικαίου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού προς το Δίκαιο της Ενέργειας
  Περισσότερα
 8. Ρύθμιση και απορρύθμιση στο εμπορικό δίκαιο
  Περισσότερα
 9. Εφαρμογή του δικαίου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού στην πτωχευτική διαδικασία
  Περισσότερα
 10. Καλόπιστη κτήση δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή αποκλειστικής άδειας χρήσεως/εκμεταλλεύσεως από τον υπερθεματιστή στο πλαίσιο πλειστηριασμού
  Περισσότερα
 11. Εξουσίες του δικαιούχου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή σύμφωνα με το νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία. Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 40-43 ν. 2121/1993
  Περισσότερα
 12. Ο διορισμός διαχειριστή ΕΠΕ
  Περισσότερα
 13. Η ένσταση αποδυνάμωσης δικαιώματος στο νέο δίκαιο των σημάτων
  Περισσότερα
 14. Έννοια χρήσης κατά το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 2239 – Η σηματοδότηση με σκοπό εξαγωγής ως ιδιαίτερη εξουσία (άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2239/1994) – Κατοχή παράνομα σηματοδοτημένου προϊόντος
  Περισσότερα
 15. Το νέο δίκαιο των σημάτων (άρθρα 121 επ. ν. 4072/2012) – μια πρώτη εισαγωγή –
  Περισσότερα
 16. Τα όργανα της ανώνυμης εταιρίας στην πτώχευση – συγχρόνως μερικές παρατηρήσεις στη σχέση εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου
  Περισσότερα
 17. Το σχέδιο αναδιοργανώσεως κατά τον ΠτωχΚ και η οργάνωση της ανώνυμης εταιρίας – Μερικές παρατηρήσεις για τη σχέση πτωχευτικού δικαίου και εταιρικού δικαίου
  Περισσότερα
 18. Σύννομη απόφαση της ΓΣ ως λόγος απαλλαγής του διοικητικού συμβουλίου από την ευθύνη του έναντι του νομικού προσώπου – συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 22α παρ. 2 εδ. γ΄ Ν 2190/1920
  Περισσότερα
 19. Συμβάσεις δεσμεύσεως ψήφου μεταξύ μετόχου και εταιρίας «του»
  Περισσότερα
 20. Ο «πυρήνας της εταιρικής συμμετοχής» μεταξύ προστασίας της μειοψηφίας και ατομικής προστασίας του εταίρου – παρατηρήσεις στα όρια της καταστατικής ελευθερίας στις προσωπικές εταιρίες
  Περισσότερα
 21. TV format : προστασία κατά την πνευματική ιδιοκτησία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό (γνωμ.)
  Περισσότερα
 22. Πρόσθετες παροχές και άλλες εμπορικές πρακτικές στη νομολογία του ∆ΕΚ υπό το φως της Οδηγίας 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – Προς μια ριζική μεταβολή της αξιολογήσεως των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στη σχέση επιχειρήσεως και καταναλωτή (Β2C)
  Περισσότερα
 23. Προσβολή σήματος με επίθεση του σήματος και εξαγωγή των σηματοδοτημένων προϊόντων
  Περισσότερα
 24. Πρακτικά ζητήματα συγκρούσεως συμφερόντων μελών διοικητικού συμβούλιου
  Περισσότερα
 25. Μερικές παρατηρήσεις στο άρθρο 18α ν. 146/1914 (πρώην 2α ν. 703/1977) – Συγχρόνως σχόλιο στην απόφ. ΜΠρΑθ 575/2010
  Περισσότερα
 26. Η παθητική νομιμοποίηση στις αγωγές αποζημιώσεως λόγω παραβάσεων των κανόνων του δικαιου ανταγωνισμού κατά την οδηγία 2014/104/ΕΕ
  Περισσότερα
 27. Ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσεως – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 22α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920
  Περισσότερα
 28. Νομιμότητα αποφάσεων ΓΣ σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας και παρουσίας τρίτων – μη μετόχων στην ΓΣ
  Περισσότερα
 29. Η προσβολή ενός έργου πνευματικής ιδιοκτησίας με την «μετατροπή» του – η οριοθέτηση μεταξύ ελεύθερης και απαγορευμένης χρήσεως
  Περισσότερα
 30. Η καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσεως οικονομικής εξαρτήσεως ως αθέμιτη πράξη –διάγραμμα πρακτικής εφαρμογής και θεωρητικού προβληματισμού στο «νέο» άρθρο 18α ν. 146/1914
  Περισσότερα
 31. Βασικά ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 102 ΣΛΕΕ (απαγόρευση καταχρήσεως δεσπόζουσας θέσεως) στο ρυθμιστικό δίκαιο της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.
  Περισσότερα
 32. Καταστατικές διαμορφώσεις του δικαιώματος των μετόχων προς απόληψη του μερίσματος
  Περισσότερα
 33. Ζητήματα καταγγελίας συμβάσεως διανομής εν ευρεία εννοία – Η ρήτρα αποκλειστικής απαριθμήσεως των λόγων καταγγελίας για σπουδαίο λόγο
  Περισσότερα
 34. Η υποχρέωση εχεμύθειας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  Περισσότερα
 35. Η συσταλτική ερμηνεία των ορίων του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και η απαγόρευση αναλογικής εφαρμογής τους – Δύο νομικοί «μύθοι»
  Περισσότερα
 36. Η αρχή του αυτοκαθορισμού του νομικού προσώπου στο παράδειγμα της ανώνυμης εταιρίας – Συγχρόνως συμβολή στην έννοια της καταστατικής ελευθερίας του νομικού προσώπου
  Περισσότερα
 37. Ζητήματα από την σύμβαση αφανούς εταιρίας υπό το νέο δίκαιο περί προσωπικών εταιριών (άρθρο 285 επ. ν. 4072/2012)
  Περισσότερα
 38. Ζητήματα αποζημιώσεως λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κατά την Οδηγία 2004/48 – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 13 της Οδηγίας και συγχρόνως του άρθρου 65 παρ. 2 του ν. 2121/1993
  Περισσότερα
 39. Εφευρετική δραστηριότητα –μερικές παρατηρήσεις στην βασική αόριστη νομική έννοια του δικαίου της ευρεσιτεχνίας
  Περισσότερα
 40. Ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου α.ε. και απαλλακτικές ρήτρες με σύμβαση ή καταστατική ρύθμιση
  Περισσότερα
 41. «Επικύρωση» αποφάσεως ΓΣ – κριτικές παρατηρήσεις στην ΑΠ 876/2010 και συμβολή σε μια νέα ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 183 παραγρ. 1 ΑΚ
  Περισσότερα
 42. Έννομη θέση και ευθύνη τρίτου (μη εταίρου) – διαχειριστή αστικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα.
  Περισσότερα
 43. Ζητήματα ενεργητικής νομιμοποιήσεως στις αγωγές αποζημιώσεως λόγω παραβάσεων των κανόνων του δικαίου ανταγωνισμού (Οδηγία 2014/10 4/ΕΕ)
  Περισσότερα
 44. «Eλεύθερη διάθεση» μετοχών από το ΔΣ μετά το πέρας των προθεσμιών για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως (άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920) ως επιχειρηματική απόφαση.
  Περισσότερα
 45. Δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο δημοσίων διαγωνισμών και προστασία επιχειρηματικών απορρήτων
  Περισσότερα
 46. Ο εκσυγχρονισμός του δίκαιου του αθέμιτου ανταγωνισμού μετά την Οδηγία 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και τις αποφάσεις ΑΠ 1125/2011 και 991/2014
  Περισσότερα
 47. Εμπορική εταιρία ως εμφανής εταίρος σε αφανή εταιρία – Σύντομη χαρτογράφηση βασικών προβλημάτων
  Περισσότερα
 48. Αστική εταιρία και νέο δίκαιο των προσωπικών εταιριών – Αμφίδρομες επιδράσεις μετά τον ν. 4072/2012
  Περισσότερα
 49. Αποζημίωση του διανομέα και το αναπόσβεστων επενδύσεων να μπει σε εισαγωγικά «αναπόσβεστων επενδύσεων
  Περισσότερα
 50. Η απαγόρευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων εισφορών στις προσωπικές εταιρίες – Ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 745 ΑΚ
  Περισσότερα
 51. Ανυπόστατες αποφάσεις ΓΣ – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 35γ του Ν. 2190/1920 και στην έννοια της συλλογικής δικαιοπραξίας «απόφαση νομικού προσώπου»
  Περισσότερα
 52. Άκυρη εξωτερική συμφωνία μετόχων που προβλέπει μεταξύ άλλων ομοφωνία των εταιρικών οργάνων (∆Σ, ΓΣ) σε κάθε εταιρικό ζήτημα – Aντίθεση στα χρηστά ήθη (ΑΚ 178)
  Περισσότερα
 53. Αθέμιτες και εμπορικές πρακτικές και δίκαιο συμβάσεων
  Περισσότερα
 54. Η καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσεως οικονομικής εξαρτήσεως ως αθέμιτη πράξη – διάγραμμα πρακτικής εφαρμογής του θεωρητικού προβληματισμού στο «νέο» άρθρο 18α ν. 146/1914
  Περισσότερα

 

Ευάγγελος Λιάσκος

 

 1. Η «παραγραφή» των κυρώσεων για παραβάσεις του δικαίου των περιορισμών του ανταγωνισμού που τελέσθηκαν πριν από την ισχύ του Ν 3959/2011
  Περισσότερα