210 3600680

Άρθρα – Μελέτες

Μιχαήλ Θεόδωρος Μαρίνος

 1. Ο εταίρος προσωπικής εταιρίας ως δανειστής της
  Περισσότερα

 2. Η σύμβαση διαφήμισης- Ευθύνη διαφημιστή και προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  Περισσότερα

 3. Διερευνήση της συμφωνίας του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 2121/1993 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ) προς το ενωσιακό δίκαιο
  Περισσότερα

 4. Αξιώσεις αποζημιώσεως λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας κατά την Οδηγία 2004/48 – προς ένα ειδικό, “προληπτικώς δρών” δίκαιο αδικοπρακτικής ευθύνης;
  Περισσότερα

 5. Οι συμφωνίες μεταξύ μετόχων ως μέσο οργάνωσης και προγραμματισμού
  Περισσότερα

 6. Θεσμικοί μηχανισμοί απελευθέρωσης δικτυακών αγορών
  Περισσότερα

 7. Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων μεταξύ ΡΑΕ και επιτροπής ανταγωνισμού
  Περισσότερα

 8. Ρύθμιση και απορρύθμιση στο εμπορικό δίκαιο
  Περισσότερα

 9. Εφαρμογή του δικαίου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού στην πτωχευτική διαδικασία
  Περισσότερα

 10. Άυλα αγαθά και πλειστηριασμός
  Περισσότερα

 11. Εξουσίες & όρια δικαιούχου software
  Περισσότερα

 12. Ο διορισμός διαχειριστή ΕΠΕ
  Περισσότερα

 13. Η ένσταση αποδυνάμωσης δικαιώματος στο νέο δίκαιο των σημάτων
  Περισσότερα

 14. Έννοια χρήσης κατά το άρθρο 18 ν. 2239
  Περισσότερα

 15. Το νέο δίκαιο σημάτων
  Περισσότερα

 16. Τα όργανα της Α.Ε. στην Πτώχευση – Συγχρόνως μερικές παρατηρήσεις στη σχέση εταιρικού & πτωχευτικού δικαίου Part1
  Περισσότερα

 17. Σχέδιο αναδιοργάνωσης κατά τον ΠτΚ
  Περισσότερα

 18. Σύννομη απόφαση ΓΣ ως λόγος απαλλαγής ευθύνης ΔΣ
  Περισσότερα

 19. Συμβάσεις δέσμευσης ψήφου
  Περισσότερα

 20. Πυρήνας εταιρικής συμμετοχής στις προσωπικές εταιρίες
  Περισσότερα

 21. Προστασία ΤV Format
  Περισσότερα

 22. Πρόσθετες παροχές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
  Περισσότερα

 23. Προσβολή σήματος λόγω εξαγωγής προιόντων
  Περισσότερα

 24. Πρακτικα ζητήματα συγκρούσεως συμφερόντων
  Περισσότερα

 25. Παρατηρήσεις στο άρθρο 18α ν. 146 1914
  Περισσότερα

 26. Παθητική νομιμοποίηση Οδηγία 2016 104
  Περισσότερα

 27. Ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσεως στην ΑΕ
  Περισσότερα

 28. Μυστική ψηφοφορία σε ΓΣ
  Περισσότερα

 29. Μετατροπή Εργου
  Περισσότερα

 30. Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσεως εξαρτήσεως’άρθρο 18α ν. 1461914
  Περισσότερα

 31. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στο δίκαιο της ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
  Περισσότερα

 32. Καταστατικές διαμορφώσεις μετοχικού δικαιώματος προς λήψη μερίσματος
  Περισσότερα

 33. Καταγγελια συμβάσεως διανομής
  Περισσότερα

 34. Η υποχρέωση εχεμύθειας των μελών του ΔΣ
  Περισσότερα

 35. Η συσταλτική ερμηνεία των ορίων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
  Περισσότερα

 36. Η αρχή της αυτονομίας (αυτοδιαχείρισης) του νομικού προσώπου
  Περισσότερα

 37. Ζητήματα συμβάσεως αφανούς εταιρίας
  Περισσότερα

 38. Ζητήματα αποζημιώσεως λόγω προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
  Περισσότερα

 39. Εφευρετική Δραστηριότητα
  Περισσότερα

 40. Ευθύνη ΔΣ και απαλλακτικές ρήτρες
  Περισσότερα

 41. Επικύρωση αποφάσεως ΓΣ
  Περισσότερα

 42. Εννομη θέση και ευθύνη διαχειριστή προσωπικής εταιρίας
  Περισσότερα

 43. Ενεργητική νομιμοποίση σε αγωγές αποζημίωσης Οδηγία 2014 104
  Περισσότερα

 44. Ελεύθερη διάθεση μετοχών απο το ΔΣ
  Περισσότερα

 45. Δίκαιο ανταγωνισμού δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και επιχειρηματικά απόρρητα
  Περισσότερα

 46. Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού στην νομολογία
  Περισσότερα

 47. Αφανή εταίρος σε εμπορική εταιρία
  Περισσότερα

 48. Αστική εταιρία και το νέο δικαιο των προσωπικών εταιριών
  Περισσότερα

 49. Αποζημίωση διανομέα λόγω αναπόσβεστων επενδύσεων
  Περισσότερα

 50. Απαγόρευση πρόσθετων εισφορών αρθρο 745 ΑΚ
  Περισσότερα

 51. Ανυπόστατες αποφάσεις ΓΣ
  Περισσότερα

 52. Ακυρότητα εξωεταιρικής συμφωνίας
  Περισσότερα

 53. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και δίκαιο συμβάσεων
  Περισσότερα

 54. H καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσεως οικονομικής εξαρτήσεως ως αθέμιτη πράξη
  Περισσότερα


Ευάγγελος Λιάσκος

 1. Η «παραγραφή» των κυρώσεων για παραβάσεις του δικαίου των περιορισμών του ανταγωνισμού.
  Περισσότερα