Ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας διαθέτει Ομάδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, υποστηρίζοντας τους πελάτες μας ως προς τη συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε :

  • Την ενημέρωση των βασικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού συμβουλίου, σχετικά με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (GDPR).
  • Τη συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης του πελάτη για τον ορισμό και την αξιολόγηση των τρεχουσών επιχειρηματικών διαδικασιών που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εκτίμηση κινδύνου στο βαθμό μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του Κανονισμού στην επιχειρησιακή δομή και λειτουργία (Audit GDPR).
  • Τον προσδιορισμό, σχεδιασμό και τεκμηρίωση ενός σχεδίου προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων κενών προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό (GDPR).
  • Την παρακολούθηση της εφαρμογής / υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την επίτευξη της συμμόρφωσης.
  • Την προετοιμασία πολιτικών και δηλώσεων απορρήτου.
  • Την αναθεώρηση και προετοιμασία των Συμβάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  • Τη διεξαγωγή ενημερωτικών και προσαρμοσμένων σεμιναρίων κατάρτισης για τους επιχειρηματικούς παράγοντες, τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων και το προσωπικό.
  • Την υποστήριξη της συνεχιζόμενης συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (GDPR) σε όλες τις επιχειρηματικές δομές και λειτουργίες με παροχή νομικής βοήθειας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και στη νομική εκπροσώπηση του πελάτη.
  • Την καθιέρωση των πολιτικών και διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων ως προστιθέμενης αξίας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελάτη.

 

Επιπλέον, εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον των αρμόδιων Αρχών και Δικαστηρίων.