Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Παρέχουμε συμβουλές για κάθε ζήτημα που αφορά σε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, δηλαδή σε εθνικά και ενωσιακά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, βάσεις δεδομένων, ευρεσιτεχνίες, σχέδια και υποδείγματα, τεχνογνωσία.

Η εμπειρία μας αφορά τόσο στην κατοχύρωση των σχετικών δικαιωμάτων όσο και στη σύναψη αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών. Διαθέτουμε επίσης μεγάλη δικαστική εμπειρία για την προστασία των δικαιούχων και την υπεράσπιση όσων αδίκως  ενάγονται για παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.