Τραπεζικό Δίκαιο

Καλύπτουμε όλο το φάσμα συμβάσεων και συναλλαγών, με ειδίκευση στην ενέγγυα και ανέγγυα χρηματοδότηση, τα κοινοπρακτικά δάνεια, την αναδοχή απαιτήσεων, την εταιρική χρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση ακινήτων, τυχόν κανονιστικά ζητήματα, την τιτλοποίηση απαιτήσεων, τις µετατρέψιµες ή ανταλλάξιμες οµολογίες, και άλλα παράγωγα προϊόντα.