Δίκαιο Αφερεγγυότητας

Παρέχουμε συμβουλές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και  επενδυτές ως προς τη διαχείριση μη εξυπηρετουμένων δανείων και σε οφειλέτες, πιστωτές και άλλους ενδιαφερόμενους, όπως μετόχους, ως προς τη διαχείριση οφειλών, την αναδιοργάνωση και εξυγίανση προβληματικών επιχειρήσεων, τη δικαστική έγκριση των σχετικών συμφωνιών, όπως επίσης και την προστασία τους από αστικές και ποινικές ευθύνες.